Biểu mẫu 20

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

STT

Nội dung

Tổng Số

Chức danh

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Hạng III

Hạng II

Hạng I

I

Tổng số

527

8

20

155

310

34

339

11

9

1

Giảng viên cơ hữu theo ngành

511

8

20

154

301

28

324

11

9

a

Khối ngành I

14

1

1

12

0

0

12

1

1

 

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

14

1

1

12

0

0

12

1

1

b

Khối ngành III

229

4

8

64

150

3

178

9

4

 

Quản trị kinh doanh

48

1

3

19

25

0

38

0

1

 

Marketing

13

0

0

4

9

0

13

0

0

 

Tài chính - Ngân hàng

43

2

1

16

24

0

35

3

1

 

Kế toán

17

0

1

6

10

0

15

1

1

 

Kiểm toán

13

0

0

3

10

0

9

1

0

 

Quản trị nhân lực

11

0

1

1

9

0

9

1

1

 

Hệ thống thông tin quản lý

28

0

0

5

20

3

15

1

0

 

Kinh doanh quốc tế

17

0

0

1

16

0

9

1

0

 

Luật

16

0

0

2

14

0

14

1

0

 

Luật kinh tế

23

1

2

7

13

0

21

0

0

c

Khối ngành IV

22

0

1

12

8

1

17

0

1

 

Công nghệ sinh học

22

0

1

12

8

1

17

0

1

d

Khối ngành V

108

1

6

32

47

22

5

0

0

 

Công nghệ thông tin

32

0

0

1

9

22

5

1

0

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

25

0

2

15

8

0

18

1

2

 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

10

0

0

3

7

0

6

0

0

 

Quản lý xây dựng

20

0

2

2

16

0

17

0

0

 

Khoa học máy tính

10

1

1

6

2

0

9

0

1

 

Công nghệ thực phẩm

11

0

1

5

5

0

9

1

0

e

Khối ngành VII

138

2

4

34

96

2

112

1

3

 

Kinh tế

37

1

3

9

24

0

22

0

3

 

Ngôn ngữ Anh

33

0

0

4

29

0

30

0

0

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

7

1

0

6

0

0

7

0

0

 

Ngôn ngữ Nhật

8

0

0

1

6

1

8

0

0

 

Xã hội học

12

0

1

5

6

0

11

0

0

 

Đông Nam Á học

14

0

0

5

9

0

11

1

0

 

Công tác xã hội

10

0

0

1

9

0

8

0

0

 

Du lịch

10

0

0

1

9

0

8

0

0

 

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7

0

0

2

4

1

7

0

0

2

Giảng viên cơ hữu môn chung

16

0

0

1

9

6

15

0

0

           Nguồn: Phòng Tổ chức – Nhân sự


 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khi ngành

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức danh

Trình độ

Chuyên ngành giảng dạy

1

Andrew-Peter Lian

1944

Nam

Giáo sư

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

2

Hoàng Thị Tuyết

1958

Nữ

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

3

Nguyễn Thúy Nga

1968

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

4

Vũ Thị Thu Trinh

1965

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

5

Trần Thị Thanh Vân

1979

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

6

Bảo Đạt

1960

Nam

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

7

Khương Thị Hồng Cẩm

1982

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

8

Thạch Ngọc Yến

1953

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

9

Nguyễn Thị Xuân Lan

1976

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

10

Lê Thị Thanh Thu

1964

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

11

Đặng Thị Đoan Trang

1971

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

12

Đinh Thị Minh Hiền

1958

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

13

Raqib Chowdhury

1972

Nam

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

14

Phan Thị Ngọc Thanh

1984

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

15

Rainer Stachuletz

1953

Nam

Giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

16

Trịnh Thùy Anh

1974

Nữ

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

17

Hoàng Thị Phương Thảo

1962

Nữ

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

18

Ngô Viết Liêm

1971

Nam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

19

Lê Nguyễn Quốc Khang

1976

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

20

Tô Thị Kim Hồng

1977

Nữ

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

21

Nguyễn Thế Khải

1979

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

22

Hoàng Đinh Thảo Vy

1976

Nữ

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

23

Ngô Thành Trung

1986

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

24

Vũ Hữu Thành

1979

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

25

Lê Thị Thanh Xuân

1975

Nữ

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

26

Nguyễn Văn Sơn

1956

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

27

Lê Xuân Thành

1959

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

28

Tô Đình Tuân

1974

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

29

Lê Văn Hưởng

1962

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

30

Jacques Martin

1951

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

31

Nguyễn Thanh Nguyên

1957

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

32

Hồ Ngọc Phương

1953

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

33

Hồ Đắc Nguyên Ngã

1975

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

34

Trần Thị Kim Loan

1959

Nữ

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

35

Nguyễn Trung Hiếu

1965

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

36

Đoàn Thị Thanh Thúy

1982

Nữ

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

37

Đỗ Ngọc Sơn

1959

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

38

Đinh Uyên Phương

1970

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

39

Phan Hải Đăng

1983

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

40

Huỳnh Đặng Bích Vy

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

41

Nguyễn Ngọc Hoàng Lan

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

42

Lê Thị Vũ Anh

1978

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

43

Võ Thế Anh

1990

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

44

Phạm Ngọc Thạch

1991

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

45

Hồ Minh Chí

1993

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

46

Âu Thị Cẩm Linh

1969

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

47

Trần Đức Toàn

1987

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

48

Đỗ Hữu Đạt

1993

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

49

Nguyễn Trần Cẩm Linh

1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

50

Đoàn Thị Thanh Thúy

1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

51

Ngô Thị Phương Anh

1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

52

Nguyễn Đức Trung

1985

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

53

Võ Hồ Hoàng Phúc

1990

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

54

Hoàng Thị Hòa

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

55

Lê Thị Kim Khang

1995

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

56

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

1972

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

57

Lê Hoài Việt

1989

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

58

Nguyễn Thị Nhung

1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

59

Nguyễn Quốc Việt

1976

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

60

Phan Ngọc Tấn

1978

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

61

Phạm Thu Hương

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

62

Nguyễn Thành Hóa

1989

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

63

Nguyễn Hoàng Sinh

1975

Nam

 

Tiến sĩ

Marketing

64

Đỗ Khắc Xuân Diễm

1972

Nữ

 

Tiến sĩ

Marketing

65

Kiều Anh Tài

1973

Nam

 

Tiến sĩ

Marketing

66

Phạm Phong Lan

1976

Nữ

 

Tiến sĩ

Marketing

67

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Marketing

68

Huỳnh Kim Tôn

1983

Nam

 

Thạc sĩ

Marketing

69

Lê Thị Ngọc Tú

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Marketing

70

Thái Thanh Tuấn

1976

Nam

 

Thạc sĩ

Marketing

71

Nguyễn Phạm Kiến Minh

1992

Nam

 

Thạc sĩ

Marketing

72

Bùi Ngọc Tuấn Anh

1979

Nam

 

Thạc sĩ

Marketing

73

Lê Thị Huệ Linh

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Marketing

74

Lê Duy Khang

1985

Nam

 

Thạc sĩ

Marketing

75

Dương Hương Giang

1993

Nữ

 

Thạc sĩ

Marketing

76

Tristan Nguyễn

1969

Nam

Giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

77

Eva Berde

1954

Nữ

Giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

78

Nguyễn Minh Kiều

1964

Nam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

79

Võ Hồng Đức

1976

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

80

Phạm Hà

1977

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

81

Võ Minh Long

1976

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

82

Trần Thế Sao

1979

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

83

Nguyễn Thị Ánh Như

1980

Nữ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

84

Phan Quỳnh Trang

1985

Nữ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

85

Dương Quỳnh Nga

1981

Nữ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

86

Lê Duy Khánh

1982

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

87

Ngô Vi Trọng

1980

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

88

Lý Kim Cương

1988

Nữ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

89

Lê Huyền Ngọc

1961

Nữ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

90

Nguyễn Mạnh Cường

1981

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

91

Trần Anh Tuấn

1974

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

92

Lê Hoàng Anh

1968

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

93

Trần Lương Anh

1979

Nam

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

94

Nguyễn Kim Phước

1971

Nữ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

95

Nguyễn Thế Hùng

1987

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

96

Phan Thị Thu Phương

1968

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

97

Cao Thị Hà Phương

1991

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

98

Nguyễn Tấn Lượng

1977

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

99

Nguyễn Thanh Hải

1969

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

100

Nguyễn Vân Anh

1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

101

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

102

Vũ Bích Ngọc

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

103

Phan Thị Minh Huệ

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

104

Phan Ngọc Thùy Như

1976

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

105

Mai Mẫn Nhi

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

106

Trần Hoàng Trúc Linh

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

107

Huỳnh Thái Bảo

1978

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

108

Nguyễn Lê Ngọc Hoàn

1974

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

109

Phạm Hoàng Thạch

1984

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

110

Chung Thúy An

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

111

Nguyễn Minh Thơ

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

112

Nguyễn Lê Tiểu Tiên

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

113

Phan Hồng Hạnh

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

114

Võ Thị Phương

1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

115

Nguyễn Thị Thu Trang

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

116

Lương Thị Thúy Hường

1992

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

117

Phan Hoàng Phúc

1992

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

118

Trần Văn Tuấn

1985

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

119

Vũ Hữu Đức

1963

Nam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

120

Lê Thị Khoa Nguyên

1959

Nữ

 

Tiến sĩ

Kế toán

121

Vũ Quốc Thông

1983

Nam

 

Tiến sĩ

Kế toán

122

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

1981

Nữ

 

Tiến sĩ

Kế toán

123

Dương Minh Châu

1981

Nam

 

Tiến sĩ

Kế toán

124

La Xuân Đào

1959

Nữ

 

Tiến sĩ

Kế toán

125

Đặng Anh Tuấn

1977

Nam

 

Tiến sĩ

Kế toán

126

Nguyễn Hoàng Phi Nam

1982

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

127

Phạm Minh Vương

1985

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

128

Nguyễn Bảo Châu

1987

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

129

Trần Thị Vinh

1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

130

Đinh Thị Thu Hiền

1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

131

Hồ Thị Bích Nhơn

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

132

Nguyễn Anh Hoàng Sơn

1991

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

133

Trần Đình Sơn Anh Minh

1991

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

134

Phan Thị Thúy Ngọc

1961

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

135

Điền Văn Châu

1961

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

136

Hồ Hữu Thụy

1965

Nam

 

Tiến sĩ

Kiểm toán

137

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1971

Nữ

 

Tiến sĩ

Kiểm toán

138

Ngô Hoàng Điệp

1978

Nam

 

Tiến sĩ

Kiểm toán

139

Mạc Hoàng Luân

1986

Nam

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

140

Nguyễn Quốc Thắng

1981

Nam

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

141

Hồ Thị Thảo

1970

Nữ

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

142

Trần Tuyết Thanh

1976

Nữ

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

143

Hoàng Huy Cường

1981

Nam

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

144

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

1977

Nữ

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

145

Trần Minh Ngọc

1987

Nam

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

146

Phạm Thị Phương Thảo

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

147

Lý Nguyễn Thu Ngọc

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

148

Đỗ Phương Thảo

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kiểm toán

149

Nguyễn Thuấn

1963

Nam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị nhân