BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Công khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong năm học và 2 năm tiếp theo

STT

Nội dung

Năm học 2020-2021

Kế hoạch 2 năm học tiếp theo

1

Đào tạo

 

 

-          Trình độ thạc sĩ

14 viên chức

0

-          Trình độ tiến sĩ

49 viên chức

58 viên chức

2

Bồi dưỡng, tập huấn

658 lượt

4,280 lượt

          Nguồn: Phòng Tổ chức – Nhân sự

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Minh Hà