BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai Sơ lược lý lịch khoa học của giảng viên năm học 2021-2022

 

TT

Họ và tên giảng viên

Năm sinh

Thâm niên giảng dạy

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Số công trình khoa học (đề tài, dự án) trong vòng 5 năm gần đây

Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế

Số công bố trong nước và quốc tế trong vòng 5 năm gần đây

Thông tin về học tên học viên, NCS mà GV đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tại nghiên cứu, thời gian thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Andrew-Peter Lian

1944

33

GS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

2

Eva Berde

1954

32

GS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

3

Hur Jung Youn

1947

30

GS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

4

Rainer Stachuletz

1953

25

GS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

5

Tristan Nguyễn

1969

25

GS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

6

Bùi Minh Thanh

1959

20

GS

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

7

Nguyễn Minh Hà

1972

18

GS

Tiến sĩ

14

 

 

83

 

8

Xei Xiaoming

1973

17

GS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Thuấn

1963

36

PGS

Tiến sĩ

1

 

 

4

 

10

Lê Bảo Lâm

1957

31

PGS

Tiến sĩ

 

 

 

7

 

11

Hoàng Thị Tuyết

1958

26

PGS

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

12

Nguyễn Thái Phúc

1955

25

PGS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

13

Hoàng Thị Phương Thảo

1962

24

PGS

Tiến sĩ

2

 

 

1

 

14

Dư Ngọc Bích

1974

23

PGS

Tiến sĩ

1

 

 

9

 

15

Lê Huyền Ái Thúy

1972

22

PGS

Tiến sĩ

7

 

 

94

 

16

Trịnh Thùy Anh

1974

22

PGS

Tiến sĩ

2

 

 

41

 

17

Nguyễn Minh Kiều

1964

20

PGS

Tiến sĩ

1

 

 

1

 

18

Dương Hồng Thẩm

1961

19

PGS

Tiến sĩ

 

 

 

5

 

19

Lưu Trường Văn

1965

19

PGS

Tiến sĩ

 

 

 

8

 

20

Nguyễn Trọng Phước

1977

18

PGS

Tiến sĩ

4

 

 

5

 

21

Phạm Đình Long

1979

18

PGS

Tiến sĩ

7

 

 

6

 

22

Trần Vĩnh Phước

1953

15

PGS

Tiến sĩ

5

 

 

6

 

23

Ngô Viết Liêm

1971

14

PGS

Tiến sĩ

1

 

 

 

 

24

Nguyễn Duy Long

1976

12

PGS

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

25

Lê Thanh Tùng

1979

10

PGS

Tiến sĩ

9

 

 

3

 

26

Trần Hữu Quang

1953

10

PGS

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

27

Vũ Hữu Đức

1963

10

PGS

Tiến sĩ

2

 

 

1

 

28

Lê Tiến Dũng

1978

7

PGS

Tiến sĩ

1

 

 

1

 

29

Lê Xuân Trường

1965

33

 

Tiến sĩ

7

 

 

3

 

30

Nguyễn Thúy Nga

1968

27

 

Tiến sĩ

1

 

 

3

 

31

Nguyễn Xuân Nghĩa

1951

27

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

32

Lê Thị Thanh Thu

1964

27

 

Tiến sĩ

1

 

 

 

 

33

Ngô Trần Công Luận

1969

22

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

34

Bùi Thị Thục Quyên

1970

21

 

Tiến sĩ

1

 

 

6

 

35

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

1970

20

 

Tiến sĩ

2

 

 

3

 

36

Ngô Bích Thu

1972

20

 

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

37

Dương Thị Ngọc Dung

1967

19

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

38

Ngô Vi Trọng

1980

19

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

39

Phan Đạt Phúc

1968

18

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

40

Lê Thái Thường Quân

1967

17

 

Tiến sĩ

9

 

 

5

 

41

Hà Thị Thùy Dương

1975

17

 

Tiến sĩ

 

 

 

5

 

42

Nguyễn Văn Sơn

1956

17

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

43

Trương Vĩ Quyền

1977

17

 

Tiến sĩ

2

 

 

5

 

44

Vũ Việt Hằng

1956

16

 

Tiến sĩ

 

 

 

8

 

45

Lâm Tố Trang

1981

16

 

Tiến sĩ

2

 

 

7

 

46

Tào Văn Ân

1953

16

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

47

Võ Nhật Vinh

1982

15

 

Tiến sĩ

 

 

 

6

 

48

Trần Trung Dũng

1983

15

 

Tiến sĩ

2

 

 

9

 

49

Trương Kim Phượng

1979

15

 

Tiến sĩ

1

 

 

36

 

50

Nguyễn Thị Lệ Thủy

1978

15

 

Tiến sĩ

5

 

 

1

 

51

Lê Thị Trúc Linh

1983

15

 

Tiến sĩ

8

 

 

1

 

52

Hoàng Đinh Thảo Vy

1976

15

 

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

53

Võ Minh Long

1976

15

 

Tiến sĩ

 

 

 

11

 

54

Hồ Thị Trinh Anh

1975

15

 

Tiến sĩ

 

 

 

4

 

55

Nguyễn Lý Uy Hân

1974

15

 

Tiến sĩ

1

 

 

2

 

56

Trần Tử Vân Anh

1982

15

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

57

Lâm Ngọc Trà My

1982

14

 

Tiến sĩ

4

 

 

12

 

58

Nguyễn Thanh Phong

1982

14

 

Tiến sĩ

12

 

 

230

 

59

Nguyễn Trần Đông Phương

1977

14

 

Tiến sĩ

2

 

 

11

 

60

Đặng Thanh Dũng

1982

14

 

Tiến sĩ

2

 

 

11

 

61

Trần Thế Sao

1979

14

 

Tiến sĩ

1

 

 

11

 

62

Phạm Quang Anh Thư

1975

14

 

Tiến sĩ

4

 

 

1

 

63

Lê Xuân Thành

1959

14

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

64

Nguyễn Kim Phước

1971

14

 

Tiến sĩ

7

 

 

22

 

65

Vân Thị Hồng Loan

1972

13

 

Tiến sĩ

7

 

 

13

 

66

Tô Thị Kim Hồng

1977

13

 

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

67

Lê Thị Kính

1955

13

 

Tiến sĩ

2

 

 

2

 

68

Ngô Thành Trung

1986

13

 

Tiến sĩ

9

 

 

23

 

69

Trương Hoàng Vinh

1983

11

 

Tiến sĩ

6

 

 

32

 

70

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

1977

11

 

Tiến sĩ

5

 

 

31

 

71

Bùi Thị Mỹ Hồng

1968

11

 

Tiến sĩ

2

 

 

1

 

72

Vũ Quốc Thông

1983

11

 

Tiến sĩ

2

 

 

7

 

73

Lao Đức Thuận

1987

10

 

Tiến sĩ

1

 

 

15

 

74

Nguyễn Hoàng Sinh

1975

10

 

Tiến sĩ

1

 

 

4

 

75

Đỗ Khắc Xuân Diễm

1972

10

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

76

Nguyễn Thị Ánh Như

1980

10

 

Tiến sĩ

2

 

 

5

 

77

Lê Thị Khoa Nguyên

1959

10

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

78

Lê Thị Thanh Xuân

1975

10

 

Tiến sĩ

1

 

 

2

 

79

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1971

10

 

Tiến sĩ

5

 

 

18

 

80

Lê Tiến Châu

1969

10

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

81

Võ Hồng Đức

1976

9

 

Tiến sĩ

33

 

 

69

 

82

Bùi Anh Kiệt

1983

9

 

Tiến sĩ

2

 

 

11

 

83

Ngô Hoàng Điệp

1978

9

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

84

Bảo Đạt

1960

9

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

85

Lê Thanh Cường

1981

8

 

Tiến sĩ

1

 

 

46

 

86

Nguyễn Thị Bích Trâm

1986

8

 

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

87

Vũ Hữu Thành

1979

8

 

Tiến sĩ

1

 

 

23

 

88

Phan Quỳnh Trang

1985

8

 

Tiến sĩ

1

 

 

2

 

89

Jacques Martin

1951

8

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

90

Lê Hồ Phong Linh

1979

8

 

Tiến sĩ

 

 

 

4

 

91

Nguyễn Thị Thanh Liên

1959

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

92

Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

1975

7

 

Tiến sĩ

16

 

 

86

 

93

Nguyễn Tiến Đạt

1963

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

94

Trần Thanh Danh

1986

7

 

Tiến sĩ

3

 

 

9

 

95

Bùi Xuân Khôi

1954

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

96

Đỗ Việt Hà

1970

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

97

Dương Minh Châu

1981

7

 

Tiến sĩ

3

 

 

 

 

98

Nguyễn Thị Tâm

1984

7

 

Tiến sĩ

1

 

 

7

 

99

La Thị Thúy Hiền

1978

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

5

 

100

Thạch Ngọc Yến

1953

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

101

Đinh Thị Minh Hiền

1958

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

102

Nguyễn Thanh Nguyên

1957

7

 

Tiến sĩ

1

 

 

 

 

103

Trần Anh Tuấn

1974

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

104

Lê Hoàng Anh

1968

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

105

Nguyễn Quang Hưng

1970

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

106

Raqib Chowdhury

1972

7

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

107

Lê Nguyễn Quốc Khang

1976

6

 

Tiến sĩ

2

 

 

 

 

108

Nguyễn Bảo Thành

1979

6

 

Tiến sĩ

6

 

 

13

 

109

Cao Minh Trí

1977

6

 

Tiến sĩ

2

 

 

26

 

110

Kiều Anh Tài

1973

6

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

111

Phạm Hà

1977

6

 

Tiến sĩ

4

 

 

13

 

112

Dương Quỳnh Nga

1981

6

 

Tiến sĩ

1

 

 

29

 

113

Hồ Hữu Thụy

1965

6

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

114

Trần Lương Anh

1979

6

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

115

Phan Thị Ngọc Thanh

1984

6

 

Tiến sĩ

5

 

 

2

 

116

Ngô Minh Vương

1981

6

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

117

Võ Nguyễn Phú Huân

1986

5

 

Tiến sĩ

4

 

 

8

 

118

Nguyễn Phú Cường

1983

5

 

Tiến sĩ

5

 

 

47

 

119

Trần Thái Hà

1986

5

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

120

Nguyễn Thế Khải

1979

5

 

Tiến sĩ

1

 

 

8

 

121

Đặng Anh Tuấn

1977

5

 

Tiến sĩ

1

 

 

2

 

122

Lê Thị Hồng Nhung

1984

5

 

Tiến sĩ

 

 

 

1

 

123

Trần Quang Huy

1986

5

 

Tiến sĩ

 

 

 

4

 

124

Nguyễn Khánh Trung

1970

5

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

125

Hồ Ngọc Phương

1953

5

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

126

Hồ Đắc Nguyên Ngã

1975

5

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

127

Lê Quang Anh Tuấn

1983

4

 

Tiến sĩ

3

 

 

4

 

128

Hồ Bảo Thùy Quyên

1980

4

 

Tiến sĩ

1

 

 

1

 

129

Phạm Phong Lan

1976

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

130

Bernd Hans Engelmann

1972

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

3

 

131

Lê Huyền Ngọc

1961

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

132

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

1981

4

 

Tiến sĩ

3

 

 

 

 

133

Lê Thị Tuyết Hà

1979

4

 

Tiến sĩ

1

 

 

4

 

134

Khương Thị Hồng Cẩm

1982

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

135

Kiều Hằng Kim Anh

1981

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

136

Nguyễn Thị Xuân Lan

1976

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

2

 

137

Trần Thị Kim Loan

1959

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

138

Nguyễn Trung Hiếu

1965

4

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

139

Đỗ Ngọc Sơn

1959

4