Biểu mẫu 18

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT

Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tại

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Chính quy

Vừa làm vừa học

Đào tạo từ xa

 

Tổng số

59

970

17,364

2,455

9,291

1

Khối ngành I

5

174

 

 

 

2

Khối ngành II

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

34

547

9,037

1,863

6,493

4

Khối ngành IV

 

24

424

 

4

5

Khối ngành V

3

111

2,751

108

312

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

7

Khối ngành VII

17

114

5,152

484

2,482

         Nguồn: Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng quản lý Đào tạo, Trung tâm Đào tạo từ xa


 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

1. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loi tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

 

 

Tổng số

 5

 

 

 

 

1

Khối ngành I

 

 

 

 

 

2

Khối ngành II

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

4

Không xếp loại

Không xếp loại

Không xếp loại

100%

4

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

5

Khối ngành V

 

 

 

 

 

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

7

Khối ngành VII

1

Không xếp loại

Không xếp loại

Không xếp loại

100%

           Nguồn: Khoa Đào tạo sau đại học


 

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loi tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

 

 

Tổng số

 147

 

 

 

 

1

Khối ngành I

 12

 Không xếp loại

 Không xếp loại 

  Không xếp loại

98% 

2

Khối ngành II

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

116 

 Không xếp loại

 Không xếp loại 

  Không xếp loại

99% 

4

Khối ngành IV

1 

 Không xếp loại

 Không xếp loại 

  Không xếp loại

100% 

5

Khối ngành V

6 

 Không xếp loại

 Không xếp loại 

  Không xếp loại

99,5% 

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

7

Khối ngành VII

 12

 Không xếp loại

 Không xếp loại 

  Không xếp loại

100% 

          Nguồn: Khoa Đào tạo sau đại học

3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (sinh viên đại học chính quy Khóa 2015) (%)*

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

 

 

Tổng số

 947

 0

63 

614 

 

1

Khối ngành I

 

 

 

 

 

2

Khối ngành II

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

609 

0

47 

 407

 95.28%

4

Khối ngành IV

70

0

 30

 94.00%

5

Khối ngành V

74

0

3

 48

 92.45%

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

7

Khối ngành VII

194

 0

 12

129 

 88.61%

           Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo


 

4. Trình độ đào tạo: Đại học Hệ Vừa làm vừa học, hệ Đào tạo từ xa

STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loi tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

 

 

Tổng số

 

 

 

 

98,26% (TB các khối ngành, SVTN 2019, KS 2020) 

1

Khối ngành I

 

 

 

 

 

2

Khối ngành II

 

 

 

 

 

3

Khối ngành III

1,149 

0.09 %

 2.00%

36.90% 

 98.17%

4

Khối ngành IV

 1

 0.00%

 0.00%

 100.00%

100% 

5

Khối ngành V

 84

 0.00%

 1.19%

 70.24%

 96.67%

6

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

7

Khối ngành VII

 370

 0.00%

 1.35%

 30.00%

 98.83%

           (*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

          Nguồn: Trung tâm Đào tạo từ xa

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

1. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1.Quản trị kinh doanh

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

2

Phương pháp phân tích định lượng

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

3

Phương pháp phân tích định tính

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

4

Kinh doanh quốc tế đương đại: các hướng nghiên cứu mới

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

5

Thương hiệu và marketing chiến lược: các hướng nghiên cứu mới

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

6

Quản trị đa văn hóa, lãnh đạo: các hướng nghiên cứu mới

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

7

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: các hướng nghiên cứu mới

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

8

Quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức: các hướng nghiên cứu mới

http://sdh.ou.edu.vn/news/view/565-de-cuong-ncs-qtkd

 

 

 

2. Kinh tế học

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

2

Phương pháp phân tích định lượng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

3

Phương pháp phân tích định tính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

4

Tài chính công

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

5

Chính sách tiền tệ và ngân hàng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

6

Kinh tế lao động

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

7

Chính phủ điện tử

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

8

Tài chính quốc tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

9

Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

10

Kinh tế môi trường

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

11

Kinh tế đô thị

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

12

Tăng trưởng kinh tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

13

Kinh tế tiền tệ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/127-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-kinh-te-hoc-nam-2017

 

 

 

3. Tài chính ngân hàng

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

2

Phương pháp nghiên cứu định lượng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

3

Phương pháp nghiên cứu định tính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

4

Lý thuyết tiền tệ ngân hàng nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

5

Lý thuyết tài chính công ty

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

6

Lý thuyết về ra quyết định tài chính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

7

Tài chính hành vi

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

8

Quản trị rủi ro ngân hàng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

9

Tài chính quốc tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

10

Tài chính vi mô

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

11

Các chủ đề trong tài chính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

12

Các chủ đề trong ngân hàng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

13

Các chuyên đề tài chính ngân hàng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/122-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

 

 

4. Kỹ thuật xây dựng

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

2

Phương pháp phân tích định lượng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

3

Phương pháp phân tích định tính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

4

Động lực học kết cấu nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

5

Phân tích phi tuyến kết cấu

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

6

Phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích kết cấu

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

7

Công nghệ vật liệu bê tông nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

8

Động lực học nền móng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

9

Thiết kế nền móng theo trạng thái tới hạn

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

10

Biện pháp thi công tầng hầm nhà cao tầng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

11

Móng cọc nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

12

Phương pháp nghiên cứu trong quản lý

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

13

Tổ chức công trường xây dựng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

14

Hệ thống ra quyết định trong QLDA & XD

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

15

Quản lý doanh nghiệp xây dựng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/128-de-cuong-mon-hoc-tien-si-nganh-ky-thuat-xay-dung-nam-2019

 

 

 

5. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

1

Định hướng nghiên cứu

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

2

Nghiên cứu định lượng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

3

Nghiên cứu định tính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

4

Phát triển hệ thống học ngôn ngữ một cách sáng tạo

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

5

Các quan điểm học ngôn ngữ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

6

Phát triển chương trình đào tạo

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

7

Quản trị chương trình ngoại ngữ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

8

Các vấn đề trong học tập ngôn ngữ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/145-de-cuong-mon-hoc-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh-2019

 

 

 

           Nguồn: Khoa Đào tạo sau đại học

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1. Quản trị kinh doanh

1

 Triết học

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/236-course-outline_eco501_triet-hoc

 

 

 

2

 Ngoại ngữ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/221-course-outline_eco506_tieng-anh

 

 

 

3

 Kinh tế học quản lý

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/166-course-outline_bus601_kinh-te-hoc-quan-ly

 

 

 

4

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/165-course-outline_bus606_ppnc-trong-kinh-doanh

 

 

 

5

Quản trị chiến lược toàn cầu

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/167-course-outline_bus641_quan-tri-chien-luoc-toan-cau

 

 

 

6

Phân tích dữ liệu

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/168-course-outline_bus644_phan-tich-du-lieu

 

 

 

7

Quản trị thương hiệu chiến lược

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/169-course-outline_bus613_quan-tri-thuong-hieu-chien-luoc

 

 

 

8

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/184-course-outline_bus645_quan-tri-van-hanh-va-chuoi-cung-ung

 

 

 

9

Quản trị kinh doanh dịch vụ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/171-course-outline_bus622_quan-tri-kinh-doanh-dich-vu

 

 

 

10

Quản trị thương hiệu chiến lược

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/169-course-outline_bus613_quan-tri-thuong-hieu-chien-luoc

 

 

 

11

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/184-course-outline_bus645_quan-tri-van-hanh-va-chuoi-cung-ung

 

 

 

12

Quản trị kinh doanh dịch vụ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/171-course-outline_bus622_quan-tri-kinh-doanh-dich-vu

 

 

 

13

Phân tích dữ liệu

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/168-course-outline_bus644_phan-tich-du-lieu

 

 

 

14

Quản trị nhân lực

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/172-course-outline_bus602_quan-tri-nhan-luc

 

 

 

15

Quản trị Marketing chiến lược

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/173-course-outline_bus603_quan-tri-marketing-chien-luoc

 

 

 

16

Quản trị tài chính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/174-course-outline_bus604_-quan-tri-tai-chinh

 

 

 

17

 Quản trị sự thay đổi

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/175-course-outline_bus609_quan-tri-su-thay-doi

 

 

 

18

Quản trị kinh doanh quốc tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/176-course-outline_bus616_quan-tri-kinh-doanh-quoc-te

 

 

 

19

 Lãnh đạo

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/178-course-outline_bus703_lanh-dao

 

 

 

20

Thương mại điện tử

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/179-course-outline_bus612_thuong-mai-dien-tu

 

 

 

21

Marketing quốc tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/180-course-outline_bus615_marketing-quoc-te

 

 

 

22

Quản trị dự án

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/183-course-outline_bus610_quan-tri-du-an

 

 

 

23

Quản trị hệ thống thông tin

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/182-course-outline_bus646_quan-tri-he-thong-thong-tin

 

 

 

24

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/177-course-outline_bus619_trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep

 

 

 

25

Sáng tạo và khởi nghiệp

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/181-course-outline_bus643_sang-tao-va-khoi-nghiep

 

 

 

2. Kinh tế học

1

 Kinh tế vi mô nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/185-course-outline_eco601_kinh-te-vi-mo-nang-cao

 

 

 

2

 Kinh tế vĩ mô nâng cao

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/186-course-outline_eco602_kinh-te-vi-mo-nang-cao

 

 

 

3

 Kinh tế phát triển

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/187-course-outline_eco603_kinh-te-phat-trien

 

 

 

4

 Kinh tế quốc tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/188-course-outline_eco604_kinh-te-quoc-te

 

 

 

5

 Kinh tế công

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/189-course-outline_eco605_kinh-te-cong

 

 

 

6

 Kinh tế lượng

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/190-course-outline_eco606_kinh-te-luong

 

 

 

7

 Phương pháp nghiên cứu kinh tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/191-course-outline_eco607_phuong-phap-nghien-cuu-kinh-te

 

 

 

8

 Tài chính quốc tế

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/192-course-outline_fin610_tai-chinh-quoc-te

 

 

 

9

 Phân tích chính sách

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/193-course-outline_eco608_phan-tich-chinh-sach

 

 

 

10

 Tiền tệ ngân hàng và các thị trường tài chính

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/194-course-outline_fin602_tien-te---ngan-hang-va-cac-thi-truong-tai-chinh

 

 

 

11

Kinh tế nông nghiệp

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/195-course-outline_eco610_kinh-te-nong-nghiep

 

 

 

12

Thẩm định dự án đầu tư

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/196-course-outline_fin615_tham-dinh-du-an-dau-tu

 

 

 

13

 Marketing địa phương

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/197-course-outline_bus628_marketing-dia-phuong

 

 

 

14

 Quản trị công

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/198-course-outline_eco613_quan-tri-cong

 

 

 

15

 Kinh tế môi trường

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/199-course-outline_eco616_kinh-te-moi-truong

 

 

 

16

 Kinh tế đô thị

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/200-course-outline_eco617_kinh-te-do-thi

 

 

 

17

 Kinh tế lao động

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/201-course-outline_eco618_kinh-te-lao-dong

 

 

 

18

 Kinh tế Việt Nam

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/202-course-outline_eco614_kinh-te-viet-nam

 

 

 

19

 Triết học

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/236-course-outline_eco501_triet-hoc

 

 

 

20

 Ngoại ngữ

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/221-course-outline_eco506_tieng-anh-b2