BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai liên kết đào tạo năm học 2021-2022

 

1.      Công khai thông tin liên kết đào tạo nước ngoài

STT

Nội dung

Phê duyệt thực hiện

Hình thức liên kết

Thời hạn liên kết

Qui mô

Chương trình liên kết sau đại học

1

Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Edith Cowan, Úc

Quyết định số 268/QĐ-ĐHM ngày 24/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- Đào tạo hai giai đoạn tại Việt Nam, tuyển sinh 02 khóa/năm cho mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1 do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, giai đoạn 2 do Trường Đại học Edith Cowan phụ trách. Tuyển sinh: tháng 3, 9.

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp đại học.

- Bằng do Trường Đại học Edith Cowan, Úc cấp.

5 năm

114

2

Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Fresenius, Đức

Quyết định số 2609/QĐ-ĐHM ngày 14/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- Đào tạo hai giai đoạn tại Việt Nam, tuyển sinh 02 khóa/năm cho mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1 do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, giai đoạn 2 do Trường Đại học Fresenius phụ trách. Tuyển sinh: tháng 3, 6, 9, 12.

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp đại học.

- Bằng do Trường Đại học Fresenius, Đức cấp.

5 năm

9

3

Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Southern Queensland, Úc

Quyết định số 1023/QĐ-ĐHM ngày 12/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- Đào tạo hai giai đoạn tại Việt Nam, tuyển sinh 02 khóa/năm cho mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1 do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, giai đoạn 2 do Trường Đại học Southern Queensland phụ trách. Tuyển sinh: tháng 3, 6, 9, 12.

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp đại học.

- Bằng do Trường Đại học Southern Queensland, Úc cấp.

5 năm

9

4

Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị chất lượng và Hiệu quả kinh doanh giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ

Quyết định số 3334/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1653/QĐ-ĐHM ngày 27/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- Đào tạo tại Việt Nam, thời gian đào tạo từ 18 đến 24 tháng, chương trình đào tạo do Trường Đại học Tự do Bruxelles chịu trách nhiệm xây dựng. Tuyển sinh: tháng 3, 7, 11.

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp đại học.

- Bằng do Trường Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ cấp.

2 năm

6

5

Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Tiếp thị và Truyền thông giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ

Quyết định số 3334/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1653/QĐ-ĐHM ngày 27/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2 năm

29

6

Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ

Quyết định số 3334/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1653/QĐ-ĐHM ngày 27/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2 năm

34

Chương trình liên kết đại học

7

Chương trình đào tạo trình độ cử nhân kinh doanh và cử nhân thương mại giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Flinders, Úc

Quyết định số 1022/QĐ-ĐHM ngày 12/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- Đào tạo hai giai đoạn, tuyển sinh 01 khóa/năm, 01 lớp/ngành đào tạo. Giai đoạn 1 tổ chức tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (1,5 năm), giai đoạn 2 tại Trường Đại học Flinders, Úc (2 năm).
- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT trở lên.
- Bằng do Trường Đại học Flinders, Úc cấp.

5 năm

38

8

Chương trình đào tạo trình độ cử nhân ngôn ngữ giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Flinders, Úc

Quyết định số 653/QĐ-ĐHM ngày 04/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- Đào tạo hai giai đoạn, tuyển sinh 02 đợt/năm. Giai đoạn 1 tổ chức tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (2 năm), giai đoạn 2 tại Trường Đại học Flinders, Úc (1 năm).

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT trở lên.

- Bằng do Trường Đại học Flinders, Úc cấp.

5 năm

3

9

Chương trình đào tạo trình độ cử nhân nghề nghiệp Thương mại quốc tế giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Rouen Normandy, Pháp

Quyết định số 1024/QĐ-ĐHM ngày 12/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- Chương trình học 03 năm (giai đoạn 1 + giai đoạn 2: 08 học kỳ). Đối tượng tuyển sinh là tốt nghiệp THPT trở lên.

- Chương trình học 01 năm (giai đoạn 2: 02 học kỳ). Đối tượng tuyển sinh là sinh viên ĐH hết năm 3 trở lên.
- Giai đoạn 1 do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách chuyên môn và tổ chức đào tạo, giai đoạn 2 do Trường Đại học Rouen Normandy phụ trách chuyên môn.

 - Bằng do Trường Đại học Rouen Normandy, Pháp cấp.

4 năm

62

2.      Công khai thông tin đào tạo theo địa phương (hình thức vừa làm vừa học)

STT

Tên đơn vị

Số lượng

Trình độ đào tạo

Ngành đào tạo

Kết quả đào tạo

1

Trường Cao đẳng Long An (Cơ sở Đồng Tháp Mười)

122

Đại học

Luật

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

2

Trường Cao đẳng Long An (Cơ sở Đức Hòa)

90

Đại học

Luật

-       xdg.ou.edu.vn

47

Đại học

Luật Kinh tế

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

3

Trung tâm  GDNN – Giáo dục thường xuyên Huyện Nhà Bè

39

Đại học

Luật

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

4

Trung tâm giáo dục thường xuyên - HN Tỉnh Ninh Thuận

53

Đại học

Luật

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

5

Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang

31

Đại học

Quản trị kinh doanh

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

6

Trung tâm giáo dục thường xuyên Bến Tre

45

Đại học

Công nghệ KT CT Xây dựng

-       xdg.ou.edu.vn

86

Đại học

Luật

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

65

Đại học

Quản trị kinh doanh

 

7

Trung tâm giáo dục thường xuyên Bình Định

77

Đại học

Kế toán

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

8

Trung tâm giáo dục thường xuyên Đắk Nông

10

Đại học

Luật Kinh tế

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

9

Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Lai

220

Đại học

Luật

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

10

Trung tâm giáo dục thường xuyên Hậu Giang

29

Đại học

Luật Kinh tế

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

11

Trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Yên

35

Đại học

Công tác xã hội

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

12

Trung tâm giáo dục thường xuyên Tây Ninh

45

Đại học

Kế toán

-       xdg.ou.edu.vn

30

Đại học

Ngôn ngữ Anh

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

13

Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

94

Đại học

Luật

-       xdg.ou.edu.vn

31

Đại học

Ngôn ngữ Anh

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

14

Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau

37

Đại học

Kế toán

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

15

Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

24

Đại học

Ngôn ngữ Anh

-       xdg.ou.edu.vn

27

Đại học

Quản trị kinh doanh

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

16

Trường Chính trị Lâm Đồng

39

Đại học

Luật Kinh tế

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

17

Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM

26

Đại học

Luật

-       xdg.ou.edu.vn

-       “Xem điểm thi” tại địa chỉ www.oude.edu.vn/current-student-dttx

          Nguồn: Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học, Trung tâm Đào tạo từ xa

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Minh Hà