Biểu mẫu 17

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

STT

 

Nội dung

Chuyên ngành: Kinh tế học

1

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

· Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ;

· Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện; 

· Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng 1) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng 1: Tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 - 93

2

IELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-2

e) Đối với công dân nước ngoài, người dự tuyển chuyên ngành Quản trị kinh doanh phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

·   Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

·   Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

·   Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học tại trường Đại học Mở TP. HCM nhằm đào tạo các nhà khoa học làm giảng viên cho các trường đại học và cao đẳng; các chuyên gia nghiên cứu ở các trường đại học – cao đẳng, ở các Viện nghiên cứu; các nhà phân tích kinh tế và hoạch định chính sách có kiến thức chuyên sâu cho các cơ quan nhà nước; các nhà quản lý kinh tế, với các mục tiêu cơ bản sau:

1. Phẩm chất:

- Trang bị những kiến thức sâu ở bậc sau đại học và nâng cao kỹ năng nghiên cứu nhằm góp phần hình thành một đội ngũ chuyên gia kinh tế cao cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

2. Kiến thức:

- Có kiến thức cập nhật, hiện đại và chuyên sâu về lý thuyết kinh tế học để trở thành những nhà nghiên cứu độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế;

- Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu và sử dụng công cụ nghiên cứu khoa học kinh tế;

- Có kiến thức chuyên môn chuyên sâu về phân tích kinh tế và chính sách kinh tế. Phân tích được tình hình kinh tế của đất nước và doanh nghiệp nhằm đưa ra các chính sách kinh tế thích hợp trong cơ quan làm chính sách, cơ quan quản lý cũng như trong doanh nghiệp.

3. Kỹ năng:  

- Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh tế quản lý và sáng tạo, luôn tìm tòi và phát hiện những cái mới;

- Có năng lực thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

- Có khả năng vươn cao trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên biệt để trở thành các chuyên gia kinh tế có uy tín, các chuyên gia tư vấn về kinh tế và có thể giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

- Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu có thể tạo ra những tri thức mới có giá trị khoa học và thực tiễn;

- Có năng lực nghiên cứu và tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. kỹ năng phương pháp và các công cụ nghiên cứu trong kinh tế;

- Có kỹ năng phê phán, đánh giá khoa học;

- Có kỹ năng kỹ năng tổng thuật, trình bày vấn đề khoa học, viết và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học.

- Để đạt được các mục tiêu nêu trên, chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tại trường Đại học Mở TP. HCM tập trung trang bị những kiến thức và kỹ năng nhắm vào các yêu cầu cụ thể sau:

- Có tầm nhìn rộng và khả năng phân tích kinh tế và kinh tế quản lý;

- Có trách nhiệm cao đối với xã hội;

- Có tầm nhìn chiến lược dài hạn trong lĩnh vực kinh tế khi ra quyết định, tỏ ra mềm dẻo, linh hoạt thích ứng với môi trường xung quanh;

- Có phương pháp thích hợp phát huy nhân tố con người và mọi tài năng chuyên môn, quan tâm đến đào tạo;

- Có óc luôn luôn đổi mới và tìm kiếm cái mới;

- Không ngừng học hỏi để tự đổi mới kiến thức và tư duy;

- Liên kết tổ chức mình với hệ thống làm việc với các đồng nghiệp trong nước và ngoài nước.

4.      Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển tư duy sáng tạo, phản biện khoa học, xây dựng bản lĩnh và đạo đức của nhà nghiên cứu khoa học độc lập. Có sự trung thực và liêm chính trong nghiên cứu khoa học.

3

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Học bổng:

- Miễn 100% học phí cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học đúng thời gian quy định (được tính từ ngày có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi có kết quả phản biện kín đạt).

- Cơ hội 100% học bổng học phí 1 năm học cho nghiên cứu sinh hoàn thành kế hoạch học tập từng năm học và nghiên cứu sinh có 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài đạt chuẩn SCOPUS hoặc ISI.

Hỗ trợ học phí: Trường Đai học Mở TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Ngân hàng Nam Á ký kết hỗ trợ học phí Sau đại học cho học viên thông qua hình thức chuyển đổi trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng với Ngân hàng Nam Á.

Nghiên cứu khoa học:

- Khen thưởng bài báo khoa học ngang bằng với giảng viên trường

- Hỗ trợ chi phí đăng bài báo quốc tế

- Cộng điểm bảo vệ luận văn

Hội đồng thường trực chuyên môn giải đáp thắc mắc các vấn đề học tập.

4

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/146-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-kinh-te-hoc-2019

5

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

1. Kiến thức:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ

-    Đạt được kiến thức tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của lĩnh vực kinh tế học

-    Đạt được kiến thức cốt lõi, nền tảng thuộc lĩnh vực của chuyên ngành kinh tế học.

-    Đạt đực kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực kinh tế học.

-    Có kiến thức về quản trị tổ chức trong lĩnh vực kinh tế học.

2. Kỹ năng:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ

-    Có kỹ năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển

-    Có kỹ năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức trong chuyên ngành kinh tế.

-    Có kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo trong lĩnh vực kinh tế học.

-    Có kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển kinh tế học.

-    Tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc ngành kinh tế học hoặc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế học.

 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ

-    Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới

-    Đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau

-    Thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt những người khác.

-    Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia

Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới và quá trình mới.

6

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham gia vào các hoạt động khoa học (từ khâu ý tưởng, xây dựng và tổ chức các đề tài hay đề án nghiên cứu khoa học) và có thể chủ trì các nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế;

- Là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chính trong lĩnh vực kinh tế tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm và cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc các Bộ ngành, và tỉnh – thành.

- Là nhà phân tích kinh tế cấp cao hoặc lãnh đạo kinh tế trong các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương.

- Là cán bộ quản lý cao cấp hoặc chuyên gia nghiên cứu cao cấp trong các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế, các công ty lớn, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

 

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

1

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

·   Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

·   Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện. 

·   Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng 1) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng 1: Tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL Ibt

45 - 93

2

IELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-2

e) Đối với công dân nước ngoài, người dự tuyển chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

·   Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

·   Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đào tạo các nhà khoa học làm giảng viên cho các trường đại học và cao đẳng; các chuyên gia nghiên cứu ở các trường đại học - cao đẳng, các Viện nghiên cứu; các nhà phân tích tài chính và hoạch định chính sách có kiến thức chuyên sâu cho các cơ quan nhà nước; các nhà quản lý tài chính ngân hàng trong và ngoài nước, với các mục tiêu cơ bản sau:

1. Kiến thức: Trang bị cho các nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng:

-    Phát triển kiến thức chuyên sâu để trở thành những nhà nghiên cứu độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

-    Tinh thông các kiến thức về phương pháp nghiên cứu và các công cụ nghiên cứu khoa học tài chính, ngân hàng;

-    Kiến thức chuyên môn cao về phân tích tài chính và làm các chính sách tài chính, tiền tệ thích hợp trong cơ quan làm chính sách, cơ quan quản lý cũng như trong doanh nghiệp.

2. Kỹ năng: Trang bị kỹ năng cho nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng:

-    Phân tích tình hình tài chính, tiền tệ và ngân hàng của đất nước và cơ quan tài chính nhằm đưa ra các chính sách tài chính - tiền tệ thích hợp trong cơ quan làm chính sách, cơ quan quản lý cũng như trong doanh nghiệp;

-    Phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng với tinh thần sáng tạo, luôn tìm tòi và phát hiện những cái mới;

-    Thực hiện các nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

-    Đam mê học tập nâng, cao trình độ trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên biệt để trở thành các chuyên gia tài chính, ngân hàng có uy tín, các chuyên gia tư vấn về tài chính và có thể giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

-    Hình thành ý tưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu có thể tạo ra những tri thức mới có giá trị khoa học và thực tiễn;

-    Nghiên cứu và tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu khoa học;

-    Đánh giá khoa học, kỹ năng viết và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học.

3. Thái độ: Trang bị thái độ cho nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng:

-    Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, trách nhiệm đối với xã hội, tôn trọng pháp luật Việt Nam và quốc tế.

-    Phát triển tư duy sáng tạo, phản biện khoa học, xây dựng bản lĩnh và đạo đức của nhà nghiên cứu khoa học độc lập. Có sự trung thực và liêm chính trong nghiên cứu khoa học.

3

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Học bổng:

- Miễn 100% học phí cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học đúng thời gian quy định (được tính từ ngày có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi có kết quả phản biện kín đạt).

- Cơ hội 100% học bổng học phí 1 năm học cho nghiên cứu sinh hoàn thành kế hoạch học tập từng năm học và nghiên cứu sinh có 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài đạt chuẩn SCOPUS hoặc ISI.

Hỗ trợ học phí: Trường Đai học Mở TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Ngân hàng Nam Á ký kết hỗ trợ học phí Sau đại học cho học viên thông qua hình thức chuyển đổi trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng với Ngân hàng Nam Á.

Nghiên cứu khoa học:

- Khen thưởng bài báo khoa học ngang bằng với giảng viên trường

- Hỗ trợ chi phí đăng bài báo quốc tế

- Cộng điểm bảo vệ luận văn

Hội đồng thường trực chuyên môn giải đáp thắc mắc các vấn đề học tập.

4

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/133-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-2019-nganh-tai-chinh-ngan-hang

5

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

1. Kiến thức:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ:

- Phát triển được các kiến thức của lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

- Lập kế hoạch và tổ chức nghiên cứu khoa học cũng như vận dụng các kỹ thuật công nghệ mới, nhằm: Lựa chọn được hướng nghiên cứu, thiết kế tối ưu một nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp và viết báo các kết quả nghiên cứu dưới dạng hàn lâm thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

- Bảo vệ và phản hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

2. Kỹ năng:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ:

- Làm việc theo nhóm hoặc nghiên cứu độc lập;

- Làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triền;

- Tổng hợp và bổ sung tri thức trong chuyên ngành tài chính, ngân hàng;

- Suy luận, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

- Quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển tài chính, ngân hàng;

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong chuyên ngành tài chính ngân hàng;

- Tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc ngành tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực nghiên cứu, và phổ biến các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Có năng lực làm biệt hiệu quả với các động nghiệp ở các lĩnh vực, văn hóa và nền giáo dục khác nhau.

- Có năng lực giảng dạy các cấp độ đại học và trên đại học về tài chính ngân hàng.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ:

- Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

- Đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

- Thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt những người khác nghiên cứu về tài chính, ngân hàng;

- Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

- Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập để phát triển trí thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới và quá trình mới về tài chính, ngân hàng.

- Có năng lực hiểu biết và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức vê nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động khác có liên quan.

6

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham gia vào các hoạt động khoa học (từ khâu ý tưởng, xây dựng và tổ chức các đề tài hoặc đề án nghiên cứu khoa học) và có thể chủ trì các nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

Là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm và cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc các Bộ ngành, và tỉnh - thành trực thuộc trung ương;

Là nhà phân tích tài chính, ngân hàng cấp cao hoặc lãnh đạo tài chính, ngân hàng trong các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương;

Là cán bộ quản lý cao cấp hoặc chuyên gia nghiên cứu cao cấp trong các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế, các công ty có quy mô lớn, các tổ chức tài chính, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

1

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

· Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

· Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện. 

· Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng 1) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng 1: Tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 – 93

2

IELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-2

e) Đối với công dân nước ngoài, người dự tuyển chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

· Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

· Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

· Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

1. Phẩm chất:

Góp phần hình thành đội ngũ các cán bộ kỹ thuật cao chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ cộng đồng, có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, tôn trọng pháp luật Việt nam và quốc tế.

2. Kiến thức:

+ Có kiến thức cập nhật liên tục về tình hình nghiên cứu, hiện đại và chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng để trở thành những nhà nghiên cứu độc lập;

+ Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu từ đặt vấn đề, phương pháp luận và đánh giá nội dung nghiên cứu và sử dụng thành thạo công cụ nghiên cứu khoa học.

3. Kỹ năng:

+ Nâng cao kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn và có khả năng sáng tạo, luôn tìm tòi và phát hiện những nội dung mới;

+ Nâng cao năng lực hình thành ý tưởng, có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan trong chuyên môn để đóng góp vào tri thức của ngành cả lý thuyết và ứng dụng thực tiễn;

+ Có kỹ năng phản biện và đánh giá ý tưởng, nội dung khoa học;

+ Có kỹ năng trình bày vấn đề khoa học: lựa chọn nội dung, viết và công bố kết quả nghiên cứu khoa học. 

3

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Học bổng:

- Miễn 100% học phí cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học đúng thời gian quy định (được tính từ ngày có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi có kết quả phản biện kín đạt).

- Cơ hội 100% học bổng học phí 1 năm học cho nghiên cứu sinh hoàn thành kế hoạch học tập từng năm học và nghiên cứu sinh có 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài đạt chuẩn SCOPUS hoặc ISI.

Hỗ trợ học phí: Trường Đai học Mở TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Ngân hàng Nam Á ký kết hỗ trợ học phí Sau đại học cho học viên thông qua hình thức chuyển đổi trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng với Ngân hàng Nam Á.

Nghiên cứu khoa học:

- Khen thưởng bài báo khoa học ngang bằng với giảng viên trường

- Hỗ trợ chi phí đăng bài báo quốc tế

- Cộng điểm bảo vệ luận văn

Hội đồng thường trực chuyên môn giải đáp thắc mắc các vấn đề học tập.

4

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/129-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-nam-2019---de-cuong-mon-hoc

5

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu sinh có thể đủ khả năng để tham gia vào các hoạt động khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng (với vai trò là chủ nhiệm hoặc thành viên tham gia đề tài từ việc chọn lựa ý tưởng nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện và công bố kết quả nghiên cứu; với vai trò là cán bộ kỹ thuật có thể nghiên cứu phát triển công nghệ, quản lý thiết kế xây dựng).

6

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu sinh có khả năng đảm đương các vị trí sau:

- Viện nghiên cứu: Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (Postdoc); Thành viên và chủ nhiệm nhóm nghiên cứu;

- Trường Đại học: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

- Cơ quan hành chính các cấp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, tập đoàn kinh tế: Chuyên gia quản lý, người hoạch định giải pháp kỹ thuật, hoạch định chính sách, chủ nhiệm các dự án xây dựng…;

- Tập đoàn, công ty xây dựng lớn: Trưởng bộ phận kỹ thuật, chủ nhiệm dự án,…

- Tổ chức công nghiệp: Chuyên gia trong chuyên ngành...;

- Doanh nhân: Thành lập doanh nghiệp xây dựng công nghệ cao; Tư vấn cấp cao.

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

1

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

· Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

· Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện. 

· Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng 1) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng 1: Tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 – 93

2

IELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-2

e) Đối với công dân nước ngoài, người dự tuyển chuyên ngành Quản trị kinh doanh phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

· Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

· Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

1. Kiến thức:

Nâng cao và hiện đại hóa những kiến thức về khoa học Quản trị kinh doanh đã học ở bậc cao học, cập nhật các kiến thức khoa học mới trên thế giới về ngành học.

2. Kỹ năng:

+ Phát triển kỹ năng xây dựng ý tưởng, tổ chức thực hiện nghiên cứu tạo ra tri thức mới trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin để có thể tự học hỏi, tự nghiên cứu

3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

+ Phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm trong nghiên cứu, phát triển tri thức và nghề nghiệp. Thúc đẩy tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu.

3

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Học bổng:

- Miễn 100% học phí cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học đúng thời gian quy định (được tính từ ngày có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi có kết quả phản biện kín đạt).

- Cơ hội 100% học bổng học phí 1 năm học cho nghiên cứu sinh hoàn thành kế hoạch học tập từng năm học và nghiên cứu sinh có 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài đạt chuẩn SCOPUS hoặc ISI.

Hỗ trợ học phí: Trường Đai học Mở TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Ngân hàng Nam Á ký kết hỗ trợ học phí Sau đại học cho học viên thông qua hình thức chuyển đổi trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng với Ngân hàng Nam Á.

Nghiên cứu khoa học:

- Khen thưởng bài báo khoa học ngang bằng với giảng viên trường

- Hỗ trợ chi phí đăng bài báo quốc tế

- Cộng điểm bảo vệ luận văn

Hội đồng thường trực chuyên môn giải đáp thắc mắc các vấn đề học tập.

4

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/241-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-quan-tri-kinh-doanh-2019

5

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

1. Kiến thức:

- Nâng cao và hiện đại hóa những kiến thức về khoa học Quản trị kinh doanh đã học ở bậc cao học

- Có kiến thức cập nhật về lý thuyết khoa học quản trị kinh doanh đương đại, phù hợp với xu hướng thế giới.

2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin. Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng họp các vấn đề lý thuyết và khoa học quản trị kinh doanh

- Có kỹ năng xây dựng ý tưởng, tổ chức thực hiện nhằm tạo ra tri thức, ý tưởng, quy trình mới và phổ biến các kết quả nghiên cứu.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng học hỏi để phát triển tri thức mới, ý tưởng mới, quy trình mới. Có khả năng tự đổi mới, thích ứng trong môi trường làm việc hội nhập quốc tế

- Có ý thức trách nhiệm và đạo đức cao của một nhà khoa học, có trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng.

6

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham gia vào các hoạt động khoa học (từ khâu ý tưởng, xây dựng và tổ chức các đề tài hay đề án nghiên cứu khoa học) và có thể chủ trì các nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Là nguồn nhân lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm và cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc các Bộ ngành, và tỉnh – thành.

Là nhà tư vấn chuyên nghiệp hoặc nhà lãnh đạo trong các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước.

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

1

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

· Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

· Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện. 

· Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng 1) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng 1: Tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 – 93

2

IELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-2

e) Đối với công dân nước ngoài, người dự tuyển chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

· Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

· Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

1. Kiến thức:

PO1 - Cập nhật kiến thức về lý luận, phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực học và dạy tiếng Anh.

2. Kỹ năng:

PO2 - Phát triển kỹ năng xây dựng ý tưởng, tổ chức thực hiện nghiên cứu tạo ra tri thức mới, quản trị hoạt động học và dạy ngoại ngữ, và tư vấn về chiến lược, chính sách giáo dục ngoại ngữ.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

PO3 - Phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm trong nghiên cứu, phát triển tri thức và nghề nghiệp.

3

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Học bổng:

- Miễn 100% học phí cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học đúng thời gian quy định (được tính từ ngày có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi có kết quả phản biện kín đạt).

- Cơ hội 100% học bổng học phí 1 năm học cho nghiên cứu sinh hoàn thành kế hoạch học tập từng năm học và nghiên cứu sinh có 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài đạt chuẩn SCOPUS hoặc ISI.

Hỗ trợ học phí: Trường Đai học Mở TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Ngân hàng Nam Á ký kết hỗ trợ học phí Sau đại học cho học viên thông qua hình thức chuyển đổi trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng với Ngân hàng Nam Á.

Nghiên cứu khoa học:

- Khen thưởng bài báo khoa học ngang bằng với giảng viên trường

- Hỗ trợ chi phí đăng bài báo quốc tế

- Cộng điểm bảo vệ luận văn

Hội đồng thường trực chuyên môn giải đáp thắc mắc các vấn đề học tập.

4

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/144-tien-si-nganh-ll-pp-day-hoc-bo-mon-tieng-anh

5

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

1. Kiến thức:

- Có kiến thức cập nhật về lý luận và phương pháp học và dạy học tiếng Anh.

- Am hiểu tình hình giảng dạy và tổ chức học và dạy tiếng Anh trong và ngoài nước.

- Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp, công cụ nghiên cứu trong lĩnh vực học và dạy tiếng Anh.

2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá, và tổng hợp các vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh nhằm cải tiến thực tế giảng dạy hoặc tư vấn để xuất chiến lược, chính sách về giáo dục ngoại ngữ.

- Có kỹ năng xây dụng ý tưởng, tổ chức thực hiện nhằm tạo ra tri thức, ý tưởng, quy trình mới và phổ biến các kết quả nghiên cứu

- Có kỹ năng quản trị hoạt động học và dạy ngoại ngữ tại các tổ chức, trung tâm đào tạo, và trường học.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức trách nhiệm và đạo đức cao trong việc học tập để phát triển tri thức, ý tưởng, và quy trình mới.

- Có thể tự thích ứng, và hợp tác trong môi trường làm việc hội nhập quốc tế.

6

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Nghiên cứu sinh (NCS) sau khi tốt nghiệp có thể trở thành giảng viên tại các trường đại học, và cao đẳng trong nước và quốc tế;

- Có thể tham gia nghiên cứu và chủ trì các đề tài nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh ở các cơ sở nghiên cứu, trường học, và trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế;

- Có thể tham gia công tác hoặc tư vấn tại các sở ban ngành để đưa ra các chiến lược, chính sách về giáo dục ngoại ngữ thích hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

         Nguồn: Khoa Đào tạo sau đại học

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Minh Hà